Home » Aktualności » Relacja z promocji publikacji „Atlas historyczny miast polskich; WŁOCŁAWEK”

Relacja z promocji publikacji „Atlas historyczny miast polskich; WŁOCŁAWEK”

W dniu 23 listopada, w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. J. Słowackiego 1a, odbyło się spotkanie promujące publikację z serii Atlas historyczny miast polskich, t. II: Kujawy, z. 4: Włocławek, pod redakcją prof. Romana Czai, wydaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Publikowany jest z inicjatywy i pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast, która w 1965 r. uznała wydawanie atlasu miast europejskich za jeden z priorytetów swojej działalności naukowej.

Celem Atlasów historycznych miast (jest stworzenie podstawy źródłowej do badań naukoznawczych nad rozwojem urbanizacji Europy i przemianami przestrzennymi, jakie zachodziły w różnych okresach dziejowych. Treści zawarte w poszczególnych zeszytach stanowią również pomocny materiał do szeroko rozumianych prac urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich. Są one również przydatne w procesie edukacji młodzieży szkół średnich i uczelni wyższych oraz służą popularyzacji wiedzy o przeszłości miasta.

Atlas historyczny Włocławka jest czwartym zeszytem tomu Kujawy i stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zmian terytorialno-urbanistycznych miasta od okresu średniowiecza do czasów współczesnych. Najważniejszą część publikacji stanowią mapy Włocławka oraz reprodukcje źródeł kartograficznych i widoków. Integralną częścią wydawnictwa jest zeszyt tekstowy przedstawiający dzieje miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i wyników badań urbanistycznych oraz opis reprodukcji i wskazówki bibliograficzne.

W pracach nad atlasem Włocławka zostały wykorzystane m.in. zbiory kartograficzne i ikonograficzne Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.